Fotogalerie
Kontakty

Základní škola Velké Heraltice

Školní 228, Velké Heraltice,
747 75

IČO: 709 856 18
e-mail:

telefon: 553 663 181

Datová schránka

ID: mrnmiui

Mateřská škola Velké Heraltice

Opavská 90, Velké Heraltice
telefon: 553 663 109

Mateřská škola Sádek
Sádek 47
telefon: 553 663 341

 

Přihlášení

 

Zápis do 1. třídy pro šk. rok 2020/2021

 

 Informace pro rodiče o zápisu do 1. třídy ZŠ

1. Organizace zápisu

V souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva, v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19, vydalo MŠMT opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022. Zásadní změnou proti předchozím rokům je, že zápisy proběhnou bez osobní přítomnosti dětí ve škole.  MŠMT také doporučuje podávání přihlášek bez fyzického kontaktu se zákonnými zástupci. Termín stanovený pro realizování zápisů zůstává nezměněný,  tzn. že zápis musí proběhnout v době od 1. 4. do 30. 4. 2021.

Ředitelství Základní školy a Mateřské školy Velké Heraltice rozhodlo o organizaci průběhu zápisu následovně:

1. Zápis se uskuteční vzdálenou formou dne 20.4.2021

2. Zápis se týká dětí narozených od 1. září 2014 do 31. srpna 2015, včetně dětí s odkladem školní docházky.

3. Potřebnou dokumentaci budou zákonní zástupci doručovat do budovy Základní školy ve Velkých Heralticích dne 20.4.2021.

4. Tiskopisy pro zapsání žáka (žádost o přijetí, zápisní list) a pro odklad povinné školní docházky (žádost o odklad docházky) jsou ke stažení  na  www.zsvelkeheraltice.cz.   Nebo budou v tištěné podobě k dispozici v přízemí Základní školy ve Velkých Heralticích dne 20.4.2021 v době od 8,00 do 16,00 hod., kde je budete moci vyplnit a současně odevzdat.  Upozorňujeme, že neoddělitelnou součástí žádosti o odklad povinné docházky jsou doporučení školského poradenského zařízení a doporučení dětského (odborného) lékaře.

5. Přehled přijatých žáků škola zveřejní na svých stránkách 30. dubna 2021.

6. Případné nejasnosti je možné konzultovat se základní školou na telefonním čísle  553 663 181.

 

Dokumenty ke stažení:

Kritéria přijetí - zde.

Žádost o přijetí - zde.

Žádost o odklad - zde.

Zápisní list - zde

 

 2. Věk dítěte

Podle § 36 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., školský  zákon, povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad; dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od počátku školního roku do konce roku kalendářního, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li tělesně i duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.

Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku (viz § 37 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školský  zákon). 

 

3. Práva a povinnosti rodičů

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku (viz § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., školský  zákon).

Zákonný zástupce dítěte může pro žáka zvolit jinou než spádovou školu. Důvodem nepřijetí dítěte do vybrané školy je kapacita školy. 

 

4. Odklad povinné školní docházky

O odkladu školní docházky rozhoduje podle § 37 odst. 1 školského zákona ředitelka školy. Podle § 37 odst. 1 školského zákona odloží začátek povinné školní docházky na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte doložené doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře. Ředitelka rozhodne o odložení začátku povinné školní docházky v případě, že obě posouzení budou kladná.

 

5. Rozhodování ředitele školy

O přijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy za podmínek stanovených v § 36 (viz § 46 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon). 

 

Zápis do 1. tříd a správní řád

Správní řízení

Na rozhodování ředitele školy o přijetí do prvního ročníku a o odkladu povinné školní docházky podle § 37 školského zákona se vztahuje správní řád (viz § 165 odst. 2 školského zákona), neboť se zde zakládá právo (povinná školní docházka) jmenovitě určené osobě (dítěti zastoupeném zákonným zástupcem) podle § 9 správního řádu. 

Zákonný zástupce dítěte musí podat žádost o přijetí k základnímu vzdělávání nebo k odkladu povinné školní docházky.