Fotogalerie
Kontakty

Základní škola Velké Heraltice

Školní 228, Velké Heraltice,
747 75

IČO: 709 856 18
e-mail:

telefon: 553 663 181

Datová schránka

ID: mrnmiui

Mateřská škola Velké Heraltice

Opavská 90, Velké Heraltice
telefon: 553 663 109

Mateřská škola Sádek
Sádek 47
telefon: 553 663 341

 

Přihlášení

 

 

Příkaz ředitele školy k svobodnému přístupu k informacím a k ochraně informací

 

Č.j.: 203/2006                                               

Spisový znak:   1.5.     

Účinnost od:     1. 9. 2006

Počet příloh: 2

 

V souladu s dikcí zákona č.106/1999 Sb. jsem rozhodla o tomto způsobu zveřejňování  informací:

 

1. Základní informace

které je škola v souladu s dikcí zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů povinna  zveřejňovat, budou veřejnosti zpřístupněny :

- na informační tabuli školy v přízemí školy,

- na internetových stránkách školy,

- na magnetických nosičích, které si může každý žadatel zakoupit v kanceláři školy dle zveřejněného sazebníku.

 

2. Údaje o jmenování ředitele školy do funkce :

Starosta obce Velké Heraltice v souladu s ustanovením zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), dále  v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 65 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů jmenoval do funkce ředitelky příspěvkové organizace Základní školy a Mateřské školy Velké Heraltice Mgr. Melanii Pustějovskou s účinností od 1.8.2006.

 

3. Vymezení pravomocí a působnosti ředitele školy (podle § 164 a 165 zákona č. 561/2004  Sb., školský zákon)

 

Ředitel školy:

a) rozhoduje ve všech záležitostech týkajících se poskytování vzdělávání a školských služeb,

b) odpovídá za to, že škola poskytuje vzdělávání a školské služby v souladu s tímto zákonem a vzdělávacími programy,

c) odpovídá za odbornou a pedagogickou úroveň vzdělávání a školských služeb,

d) vytváří podmínky pro výkon inspekční činnosti České školní inspekce a přijímá následná opatření,

e) vytváří podmínky pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a pro práci školské rady,

f) zajišťuje, aby osoby uvedené v § 21 školského zákona byly včas informovány o průběhu a výsledcích vzdělávání žáka,

g) zajišťuje spolupráci při uskutečňování programů zjišťování výsledků vzdělávání vyhlášených ministerstvem,

h) odpovídá za zajištění dohledu nad dětmi a nezletilými žáky ve škole.

Ředitel školy zřizuje pedagogickou radu jako svůj poradní orgán, projednává s ním všechny zásadní pedagogické dokumenty a opatření týkající se vzdělávací činnosti školy. Při svém rozhodování ředitel školy k názorům pedagogické rady přihlédne. Pedagogickou radu tvoří všichni pedagogičtí pracovníci školy.

Ředitel školy dále:

a) stanovuje organizaci a podmínky provozu školy,

b) odpovídá za použití finančních prostředků státního rozpočtu,

c) předkládá rozbor hospodaření podle závazné osnovy a postupu stanoveného ministerstvem.

 

Ředitel školy rozhoduje o právech a povinnostech v oblasti státní správy v těchto případech:

a) přeřazení žáka nebo studenta do vyššího ročníku podle § 17 odst. 3 a povolení individuálního vzdělávacího plánu podle § 18,

b) přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání podle § 34 a ukončení předškolního vzdělávání podle § 35,

c) odkladu povinné školní docházky podle § 37,

d) převedení žáka do odpovídajícího ročníku základní školy podle § 39 odst. 2,

e) přijetí k základnímu vzdělávání podle § 46, přestupu žáka podle § 49 odst. 1 a převedení žáka do jiného vzdělávacího programu podle § 49 odst. 2, povolení pokračování v základním vzdělávání podle § 55 odst. 2,

f) přestupu, změně oboru vzdělání a přerušení vzdělávání podle § 66 a 97,

g) opakování ročníku po splnění povinné školní docházky podle § 52 odst. 6, § 66 odst.7 a

§ 97 odst. 8,

h) snížení nebo prominutí úplaty za poskytování vzdělávání a školských služeb podle § 123 odst. 4,

i) uznání dosaženého vzdělání podle § 70 a 100,

j) povolení a zrušení individuálního vzdělávání žáka podle § 41.

 

4. Pověření osoby k poskytování informací

S platností od 1.9.2006 pověřuji svého statutárního zástupce : Mgr. Bohdanu Machučovou            (tel. : 553 663 978) jako osobu odpovědnou za poskytování informací podle čl. 8 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb.

Informace lze vyžádat elektronickou poštou na e-mailové adrese

 

5. Odvolání proti rozhodnutí ředitele

Proti rozhodnutí ředitele je možno se odvolat v souladu s dikcí zákona č. 500/2003 Sb., správní řád,  ze dne 11. 5. 1999 a § 165 odst. 2  zákona č. 561/2004 Sb..

 

6. Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace stanovený zákonem č. 106/1999 Sb.

- Žádost o poskytnutí informace se podává ústně (osobně či telefonicky) nebo písemně (doručená poštou, osobně i jiným způsobem, faxem, elektronickou poštou nebo na jiném nosiči dat).

- Pokud žádost o poskytnutí informace směřuje k  poskytnutí zveřejněné informace ve smyslu čl. 2  odst. 5, může zástupce povinné osoby místo požadované informace sdělit jen údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace. V případě ústní žádosti tak učiní neprodleně, v případě písemné žádosti nejpozději do 7 dnů ode dne doručení žádosti. Pokud žadatel trvá na přímém poskytnutí informace, musí mu být poskytnuta.

- Není-li žádost vyřízena ústně v souladu s článkem 9, poskytne se požadovaná informace písemně, nahlédnutím do spisu (včetně možnosti pořízení kopie) nebo na paměťových mediích.

- Ústní žádost lze vyřídit ústně jen s výslovným souhlasem žadatele. Pokud žadatel trvá na písemném vyřízení, vyzve jej povinná osoba k podání žádosti v písemné formě. Tato pak bude vyřízena jako písemná žádost o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb. 

- Žádost o poskytnutí informací doručenou poštou přijímá statutární zástupce ředitele školy Mgr. Bohdana Machučová.  Po jejím zaevidování ji neprodleně předá podle čl. 8 odst.2 řediteli školy. Žádost doručenou osobně, elektronickou poštou nebo na jiných nosičích dat přijímá ředitel školy a předává ji statutárnímu zástupci podle  čl. 8 odst. 2.

- Žádost o poskytnutí zveřejněné informace se zpravidla vyřizuje poskytnutím údajů o zveřejnění. Sdělení žadatele, že trvá na poskytnutí informace podle čl. 8. odst. 4, se považuje za nové podání žádosti.

- Pokud ze žádosti není zřejmé, že směřuje vůči povinné osobě nebo kdo žádost podal, pověřený pracovník ji bez dalšího odloží. Taková žádost není podáním ve smyslu zákona č.106/1999 Sb., nepodléhá evidenci podle článku 12.

- Pokud je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována nebo je formulována příliš obecně, pověřený pracovník vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů ode dne doručení žádosti, aby žádost upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne pověřený pracovník o odmítnutí žádosti.

- Pokud je požadovaná informace mimo působnost povinné osoby, pověřený pracovník žádost odloží a odložení žádosti a jeho důvod sdělí do tří dnů žadateli (zákon č.106/1999 Sb. nestanoví povinnost postoupit žádost příslušnému orgánu).

- Pověřený pracovník poskytne žadateli informaci nejpozději do 15 dnů ode dne doručení žádosti, případně ode dne upřesnění žádosti podle odstavce 3. O formě, ve které bude informace poskytnuta (viz čl. 8 odst. 5), rozhoduje pověřený pracovník.

- Proti rozhodnutí o odmítnutí poskytnout informace lze podat odvolání k místně příslušnému krajskému úřadu, prostřednictvím ředitele školy a to do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti v případě uvedeném v čl. 11 odst. 4.

- Odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace vydaném ředitelem školy rozhodne krajský úřad v pověřené působnosti do 15 dnů od předložení odvolání ředitelem školy. Pokud úřad v uvedené lhůtě nerozhodne, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým zamítl odvolání a potvrdil napadené rozhodnutí. Za den doručení tohoto rozhodnutí se považuje den následující po uplynutí lhůty pro vyřízení odvolání.

- Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat, tím není dotčena možnost soudního přezkoumání rozhodnutí o odvolání.

- Pověřený pracovník je povinen prokazatelně (písemně) informovat žadatele o prodloužení lhůty a důvodech prodloužení, a to ještě před uplynutím lhůty podle odst. 5.

- Pokud povinná osoba odmítne zcela nebo zčásti poskytnout žadateli informace, vydá o tom ve lhůtě uvedené v čl. 10 odst. 5. , případně v řádně prodloužené lhůtě podle čl. 10 odst. 6 a 7 rozhodnutí. Rozhodnutí se nevydává v případě odložení věci podle čl. 10 odst. 2  a odst. 4.

 

Rozhodnutí je správním rozhodnutím a musí obsahovat následující náležitosti (viz vzor rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace uvedený v Příloze č.1 tohoto pokynu):

a) název a sídlo povinného subjektu,

b) číslo jednací a datum vydání rozhodnutí,

c) označení žadatele o informaci (jméno a příjmení fyzické osoby, název a sídlo právnické osoby),

d) výrok, který obsahuje samotné rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace požadované žadatelem,

e) odůvodnění, které obsahuje důvod odmítnutí poskytnutí informace, včetně každého omezení práva na informace (viz čl. 5 a čl. 6), s uvedením ustanovení příslušných právních předpisů,

f) poučení o odvolání, které obsahuje poučení o místu, formě  a době podání odvolání,

g) vlastnoruční podpis statutárního představitele povinné osoby s uvedením jména, příjmení a funkce,

h) jméno, příjmení a funkce pověřeného pracovníka.

- Rozhodnutí se doručuje do vlastních rukou žadatele.

- Jestliže povinná osoba ve lhůtě pro vyřízení žádosti (viz čl. 10 odst. 5 nebo v řádně prodloužené lhůtě podle čl. 10 odst. 6 a 7) neposkytne žadateli informace nebo nevydá rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace, má se za to, že bylo vydáno rozhodnutí, kterým bylo poskytnutí informace odmítnuto.

- Pokud žadatel žádá o poskytnutí více informací, z nichž některé jsou vyloučeny, povinná osoba přípustné informace poskytne a souběžně rozhodne o odepření vyloučených informací.

- Pověřený pracovník vede evidenci písemných žádostí o poskytnutí informace.

- Evidence žádostí obsahuje:

a) datum doručení žádosti, věc,  číslo jednací

b) jméno, příjmení žadatele (název a sídlo), spojení na žadatele

c) způsob, jakým bylo ve věci postupováno a jak byla žádost vyřízena

d) datum vyřízení žádosti

- Údaje v evidenci žádostí jsou chráněny podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních   údajů.

 

7. Přehled nejdůležitějších předpisů, kterými se ředitel školy při výkonu své působnosti řídí

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním,základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 562/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím školského zákona, v platném znění

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů.

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

Zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech

Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy

Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku

Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění vyhl. č. 454/2006 Sb.

Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných

Vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění vyhl. č. 412/2006 Sb.

Nařízení vlády č. 689/2004 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění Nařízení vlády č. 18/2006 Sb.

Nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků

Nařízení vlády č. 330/2003 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů

 

 

8. Sazebník úhrad za poskytování informací

Nepřesáhne-li částka za poskytnutí informací 50,- Kč, bude poskytnuta zdarma.

1. Kopie 1 stránky A4 formátu........................................................................... 2,- Kč

2. Oboustranná kopie A4 formátu....................................................................... 4,- Kč

3. Kopie 1 stránky A3 formátu........................................................................... 4,- Kč

4. Oboustranná kopie A3 formátu....................................................................... 8,- Kč

5. Černobílý tisk 1 strany textu laserovou tiskárnou.............................................. 2,- Kč

6. Barevný tisk 1 strany textu inkoustovou tiskárnou............................................ 5,- Kč

7. Nenahraná disketa 3,5“.................................................................................. 3,- Kč

8. Nenahrané CD............................................................................................... 50,- Kč

9. Osobní náklady, přesáhne-li doba zpracování a vyhledání informace

     1 hodinu a za každou další započatou hodinu.................................................. 150,- Kč

10. Poštovní služby.............................................................................. podle skutečných nákladů

11. Pokud je požadovaná informace obsažena v publikaci na tiskovině vydávané školou, hradí se náklady ve výši ceny příslušného výtisku

 

9. Povinnosti ředitele

- Ředitel školy je v souladu s § 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb.,  povinen zveřejnit výroční zprávu o činnosti školy na přístupném místě a umožnit nahlížet a pořizovat si z ní opisy a výpisy za cenu v místě obvyklou.

- Ředitel školy je povinen umožnit každému pořízení kopií informací uvedených v zákoně

č. 106/1999 Sb.

 

10. Omezení práva na poskytnutí informace

Ředitel školy nesmí poskytnout informaci, která vypovídá:

·        o osobnosti a soukromí fyzické osoby, zejména o jejím rasovém původu, národnosti,

·        o politických postojích a členství v politických stranách a hnutích, vztahu k náboženství,

·        o její trestné činnosti, zdraví a sexuálním životě,

·        o rodinných příslušnících a majetkových poměrech, pokud tak nestanoví zvláštní zákon nebo s předchozím písemným souhlasem žijící dotčené osoby

Jestliže dotčená osoba nežije, lze informaci o ní poskytnout jen za předpokladu, že bude zachována její lidská důstojnost, osobní čest, dobrá pověst a chráněno její dobré jméno,

Ochranu soukromí a osobnosti fyzické osoby poskytují také zvláštní zákony, např. zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, občanský zákoník.

·        která je označena za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení zákona č.63/2001 Sb., kterým se vyhlašuje úplné znění obchodního zákoníku. Za porušení obchodního tajemství se nepovažuje poskytnutí informací  týkajících se rozsahu a příjemce prostředků ze státního rozpočtu (výše neinvestičních výdajů a investičních výdajů přidělených jednotlivých školám, předškolním a školským zařízením, výše dotací poskytnutých jednotlivým soukromým školám, předškolním a školským zařízením atd.)

·        která byla získána od osoby, které informační povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí (jedná se o informace, které zřizovatel, ČŠI či ředitel získal od osob v souvislosti s plněním svých úkolů, které ovšem překračují zákonný rozsah sdělení nutný pro plnění těchto úkolů a přitom nejsou chráněny podle odstavců  2 a 3).

·        která se týká probíhajícího trestního řízení, rozhodovací činnosti soudů nebo jejíž poskytnutí by bylo porušením ochrany duševního vlastnictví (zejména ochrana podle zákona č. 175/1996 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů). Ochrana podle tohoto zákona je poskytována dílům literárním, vědeckým a uměleckým, která jsou výsledkem tvůrčí činnosti autora. Takové dílo nelze poskytnout jiné osobě, zveřejnit či jinak s ním nakládat bez souhlasu autora. Autorská ochrana není poskytována informacím obsaženým v dílu, ale pouze dílu jako takovému. V rámci resortu se tato ochrana týká např. individuálně schválených učebních dokumentů soukromých škol a projektů žadatelů o poskytnutí dotace.

Ředitel školy může omezit poskytnutí informace, pokud se jedná o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí; to platí jen do doby, kdy se příprava ukončí pravomocným rozhodnutím (jedná se o informace vzniklé v etapě přípravy rozhodnutí, např. stanoviska jednotlivých organizačních útvarů povinné osoby k určité věci před jejich sjednocením ve formě rozhodnutí navenek).

(Omezení práva na informace uvedená v předchozím odstavci znamená, že povinná osoba – ředitel školy - poskytne požadované informace včetně doprovodných informací po vyloučení informací uvedených v čl. 5. a čl. 6. Odepřít poskytnutí vyloučené informace lze pouze po dobu, po kterou trvá důvod odepření.)

 

11. Závěrečná ustanovení

 

Ředitel  a osoby pověřené postupují ve sporných případech podle ustanovení zákona č. 106/1999 Sb.

 

 

 

 

 

Mgr. Melanie Pustějovská

ředitelka školy

 

Přílohy :

Příloha č. 1      Vzor rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace

 

Příloha č. 2      Soubor školských zákonných a podzákonných norem.

 

 

Příloha č.1

 

Vzor rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace

Základní škola a Mateřská škola Velké Heraltice, příspěvková organizace

 

Mgr. Melanie Pustějovská, ředitelka školy

Čj.:

 

Místo a datum vydání rozhodnutí :

 

Označení žadatele (název a sídlo právnické osoby, jméno a příjmení fyzické osoby) :

 

Rozhodnutí

o odmítnutí poskytnutí informace podle §15 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

V souladu s (uvést konkrétní ustanovení zákona č.106/1999 Sb.) se informace (uvést jaké informace se žadatel domáhal) , o kterou jste žádal (a) v žádosti ze dne (uvést den podání ve smyslu §14 odst. 1 zákona č.106/1999 Sb.)

 

neposkytuje

 

Odůvodnění

Uvést odůvodnění každého omezení práva na informace, včetně příslušných ustanovení zákona č.106/1999 Sb.

 

 

Poučení o odvolání

Proti tomuto rozhodnutí je možné podat odvolání k odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, a to do 15 dnů ode dne doručení, prostřednictvím ředitelky Základní školy a Mateřské školy Velké Heraltice, příspěvkové organizace

 

                                                                         

Mgr. Melanie Pustějovská

ředitelka školy

                                                                                                       

 

Pověřená osoba :  Mgr. Bohdana Machučová, statutární zástupce ředitelky školy

 

Příloha č. 2     Soubor školských zákonných a podzákonných norem