Fotogalerie
Kontakty

Základní škola Velké Heraltice

Školní 228, Velké Heraltice,
747 75

IČO: 709 856 18
e-mail:

telefon: 553 663 181

Datová schránka

ID: mrnmiui

Mateřská škola Velké Heraltice

Opavská 90, Velké Heraltice
telefon: 553 663 109

Mateřská škola Sádek
Sádek 47
telefon: 553 663 341

 

Přihlášení

 

 

Jednací řád školské radyZákladní školy a Mateřské školy Velké Heraltice, příspěvkové organizace

Zřízené dne 19.10.2005 Usnesením Zastupitelstva Obce Velké Heraltice


Čl.1
 
Školská rada vykonává své působnosti podle § 167 a 168 zákona č.561/2004 Sb.,školského zákona.


Čl.2
 
Školská rada se schází ke svým schůzím podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně.Schůze školské rady svolává předseda školské rady, popřípadě místopředseda.Podklady pro jednání školské rady zajišťují členové školské rady a ředitel školy.Jedná se zejména o školní vzdělávací program, výroční zprávu školy, školní řád, pravidle pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků,koncepční záměry rozvoje školy, návrh rozpočtu školy na další rok, rozbory hospodaření, inspekční zprávy ČŠI a podněty a oznámení řediteli školy a zřizovateli.


Čl.3
 
Program jednání navrhuje předseda rady školy.Vychází přitom z povinností uložených školské radě § 168 odst.1 zákona č.561/2004 Sb., školského zákona, dále z podnětů a návrhů zákonných zástupců žáka, z podnětů a návrhů členů školské rady a z podnětů a návrhů ředitele školy nebo zřizovatele školy.Školská rada jedná podle programu a plánu práce, který schválí na návrh předsedy školské rady nebo jejího jiného člena.V úvodu jednání projedná školská rada kontrolu plnění úkolů a informace jednotlivých členů školské rady, popřípadě ředitele školy, pokud je přizván k jednání školské rady.V dalším průběhu se projednávají nové návrhy jednotlivých členů školské rady.


Čl.4
 
Ředitel školy je povinen umožnit školské radě přístup k informacím o škole, zejména k dokumentaci školy.Informace chráněné zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, poskytne ředitel školy pouze za podmínek stanovených tímto zákonem.


Čl.5
 
Školská rada se usnáší nadpoloviční většinou všech členů školské rady při schvalování výroční zprávy školy, školního řádu, pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, v ostatních případech se usnáší školská rada většinou přítomných členů školské rady.Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy školské rady.O jednání školské rady se pořizuje zápis, jehož součástí je i usnesení.Zápis vyhotovuje člen školské rady nebo jiný školskou radou pověřený zapisovatel.Zápis z jednání školské rady bude na závěr jednání uzavřen, odsouhlasen a podepsán všemi přítomnými členy školské rady.


Čl.6
 
Nejméně jednou ročně školská rada informuje zákonné zástupce žáků školy, žáky školy, pracovníky školy a zřizovatele školy o výsledcích své činnosti za uplynulé období. Součástí této informace jsou výsledky a průběh schvalování výroční zprávy školy, školního řádu a pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Školská rada zároveň uvede, zda se vyjádřila ke školnímu vzdělávacímu programu, zda se podílela na zpracování koncepčního rozvoje školy, zda projednala návrh rozpočtu a inspekční zprávu ČŠI a zda podala a oznámení řediteli školy a zřizovateli.Změny, doplňky nebo vydání nového jednacího řádu podléhají schválení školskou radou.


Čl.8
 
Tento jednací řád nabývá účinnosti dnem 1.12.2005


Ve Velkých Heralticích dne 1.12.2005