Fotogalerie
Kontakty

Základní škola Velké Heraltice

Školní 228, Velké Heraltice,
747 75

IČO: 709 856 18
e-mail:

telefon: 553 663 181

Datová schránka

ID: mrnmiui

Mateřská škola Velké Heraltice

Opavská 90, Velké Heraltice
telefon: 553 663 109

Mateřská škola Sádek
Sádek 47
telefon: 553 663 341

 

Přihlášení

DUM vytvořené v rámci projektu "EU peníze školám"

V případě zájmu o jednotlivé digitální učební materiály, kontaktujte prosím autora materiálů uvedeného v tabulce níže. Autor Vám následně materiály poskytne.

Ročník

Předmět

Tématický okruh

Kontakt

(e-mail)

1.

 

 

 

 

2.

M

 

 

 

 

ČJL

Matematika hravě

(numerace 0 – 20, geometrická tělesa, rozklad a porovnávání čísel, slovní úlohy, sčítání, odčítání, čtení a psaní čísel v oboru 0 – 20)

 

Párové souhlásky (párové souhlásky b-p, d-t, ď-ť, v-f, s-z, š-ž, h-ch, párové souhlásky u přídavných jmen)

 

4.,5.

 

 

4.,5.

M

 

 

VL

Numerace v oboru do 1 000 000 (zlomky, zaokrouhlování, obsahy, sčítání, odčítání, násobení, dělení)

 

Cestujeme po naší vlasti i Evropou  (mapa, povrch, vodstvo, kraje a města ČR, krajské a okresní město, Slovensko, Polsko, Německo a Rakousko, ČR – demokratický stát, Evropa, didaktické hry, interaktivní program)

 

 

 

 

 

2.,3.

 

 

 

5.

ČJL

 

 

 

ČJL

Čtení s porozuměním : “Mach a Šebestová ve škole“ (vyhledávání  informací, tajenky, podstatná jména, slovesa, přesmyčky, odpovědi na otázky)

 

Procvičování slovních druhů  (podstatná jména – určování, rozlišování, vzory, přídavná jména – rozlišování, zájmena, slovesa – slovesný čas, číslovky, příslovce – rozlišování, slovní druhy)

 

 

4.,5.

 

 

 

 

5.

VL

 

 

 

 

ČJL

České dějiny v úkolech (Pravěk, Slované, husitství, Velká Morava, Přemyslovci, doba pobělohorská, osvícenství, J. A. Komenský, Habsburkové, Lucemburkové, národní obrození, rok 1848)

 

Testíčky pro české jazýčky (jazykové a slohové testy, práce s textem)

 

8.,9.

 

 

 

 

6. – 9.

CH

 

 

 

 

NJ

Chemie krok za krokem (bezpečnost, chemické sklo, názvosloví organických a anorganických sloučenin, roztoky, směsi, soli, periodická soustava prvků, vodík, chemická vazba, uhlovodíky, deriváty uhlovodíků)

 

Němčina trochu jinak  (opakování perfekta a préterita, Vánoce, ovoce, zelenina, zvířata doma a v ZOO, rýmovačky, číslovky, barvy, drogy, oblečení, reálie – Praha, Rakousko, Švýcarsko, Německo)

 

 

6. – 9.

 

 

 

 

7. – 9.

ČJL

 

 

 

 

ČJL

Procvičování a rozšiřování slovní zásoby (vyjmenovaná slova po b,l,m,p,s,v,z, tvarosloví, shoda podmětu s přísudkem, přísloví, rčení, pořekadla)

 

Češtiny se nebojíme (skladba – vedlejší věty, souvětí souřadné, jazykové rozbory, tvarosloví – procvičování koncovek přídavných jmen)

 

 

2.

 

 

3.

ČJL

 

 

ČJL

Hraní s hláskami (samohlásky, souhlásky, slabiky, tvorba slov, vět)

 

Slovní druhy (ohebné, neohebné, podstatná jména – rod, číslo, pád, slovesa – čas, spojky, předložky)

 

 

6. – 9.

 

 

 

 

 

 

 

6. – 9.

AJ

 

 

 

 

 

 

 

AJ

Anglicky s úsměvem (velká písmena, přivlastňovací zájmena, přítomný čas průběhový a prostý, procvičování vazeb To be, looking for, oznamovací, záporné, tázací věty,nepravidelná slovesa, měsíce, roční období, kladné a záporné odpov+ědi, příslovce, přídavná jména, řadové číslovky)

 

Anglicky s úsměvem 2  (řadové a základní číslovky, pravidelná a nepravidelná slovesa v minulém čase, předložky in, on at., tázací, oznamovací, záporné věty, jídlo, přítomný čas prostý, státy a národnosti, časové údaje a letopočty, povolání)

 

 

7. – 9.

 

 

 

 

 

 

6. – 9.

F

 

 

 

 

 

 

M

Hrátky s fyzikou (výkon, pohyb těles, výpočty – transformátory, teplo, elektromagnetické záření, elektrické vlastnosti látek, fyzikální veličiny – jednotky, výpočty, názvy, značky, hodnoty, fyzikální zákony, slavné osobnosti ve fyzice, měřící přístroje ve fyzice)

 

Matematika jak ji znáte i neznáte (desetinná čísla, zlomky, smíšená čísla, obsahy rovinných obrazců, obrazce – obsahy, obvody, výpočet uhlopříček v kvádru a krychli, třízení čísel, převody jednotek, sčítání a odčítání racionálních čísel, úprava výrazů, desetinná čísla, geometrické útvary – pojmy, matematické věty, tělesa – výpočet objemů a povrchů, přímá a nepřímá úměrnost, goniometrické funkce, objem geometrických těles)

 

 

6.- 9.

 

 

 

 

 

6. – 9.

 

 

 

 

 

 

INF

 

 

 

 

 

INF

Počítačová grafika (retušování, orientace fotografií, kolorování, fotomontáž, změna velikosti obrázku, nastavení okrajů, záměna barev, výplň obrázků, publikace na web, scanování, text v obrázku)

 

Počítačová grafika II. (pohlednice, produktový leták, vstupenka, logo, plán pokoje, reklamní leták, novinová stránka, pozvánka, potisk vozu, pexeso, pohádka, hlavičkový papír, svatební oznámení, obal CD, titulní stránka časopisu, návod k programu, vektorová grafika, vizitka)

 

 

 

 

 

 

4. – 5.

PŘÍ

 

 

Živá a neživá příroda (rostliny a živočichové ve společenství vod a lesů, skupenství vody, měření délky, správný odhad, jednotky, teplota, čas, živočichové zimě, rostliny a živočichové na jaře, vývoj člověka, kostra, trávicí a dýchací soustava, společenstva polí a lidských obydlí, vesmír