Fotogalerie
Kontakty

Základní škola Velké Heraltice

Školní 228, Velké Heraltice,
747 75

IČO: 709 856 18
e-mail:

telefon: 553 663 181

Datová schránka

ID: mrnmiui

Mateřská škola Velké Heraltice

Opavská 90, Velké Heraltice
telefon: 553 663 109

Mateřská škola Sádek
Sádek 47
telefon: 553 663 341

 

Přihlášení

15.9.2021

Výzva ředitele školy

 

Ředitel školy se obrací na rodičovskou veřejnost s touto výzvou :

 

Vážení rodiče a zákonní zástupci,

 

           na základě ustanovení § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), zřizovatel zřizuje při Základní škole a Mateřské škole Velké Heraltice Školskou radu. Třetinu členů určí Zastupitelstvo obce Velké Heraltice, třetinu pedagogičtí pracovníci a jednu třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků školy.

           Obracím se na Vás, abyste navrhli do pátku 8.10.2021 do 12:00 hod. své kandidáty do Školské rady. Jména a příjmení kandidátů, věk, zaměstnání a telefonní kontakt předejte v zalepené obálce do ředitelny školy. Na obálku napište „Kandidáti do školské rady“.

           Volební komise uspořádá jména kandidátů abecedně a osloví je dotazem, zda chtějí být uvedení na kandidátce a pracovat ve školské radě. V době voleb voliči (rodiče nezletilých žáků) na kandidátce zakroužkují nejvýše dvě jména a vloží je do připravené urny. Volby jsou tajné.

           Na základě výsledků hlasování volební komise stanoví pořadí kandidátů ve volbách. Při rovnosti hlasů se stanoví pořadí losem. Ke zvolení kandidátů je nutné, aby získali nadpoloviční většinu hlasů oprávněných osob zúčastněných ve volbách. V případě, že u některého kandidáta k tomu nedojde, budou se volby opakovat. Kandidátka bude zveřejněna  v pátek 15.10.2021, součástí oznámení bude i datum, doba a místo konání voleb, volební řád a jména členů volební komise.

 

                                                                           Mgr. Martin Zemek

                                                                                ředitel školy

Velké Heraltice 1.9.2021