Fotogalerie
Kontakty

Základní škola Velké Heraltice

Školní 228, Velké Heraltice,
747 75

IČO: 709 856 18
e-mail:

telefon: 553 663 181

Datová schránka

ID: mrnmiui

Mateřská škola Velké Heraltice

Opavská 90, Velké Heraltice
telefon: 553 663 109

Mateřská škola Sádek
Sádek 47
telefon: 553 663 341

 

Pihlen

 

Zápis do 1. třídy pro šk. rok 2019/2020

Termín bude brzy upřesněn

 

 Informace pro rodiče o zápisu do 1. třídy ZŠ

1.Termín a místo zápisu

Zápis do 1. ročníku  základního vzdělávání proběhne (dle § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., školský  zákon) v pátek  (termín bude brzy upřesněn) ve třídách 1. stupně v budově ZŠ Velké Heraltice.

Zápis proběhne formou individuálního rozhovoru pedagoga s dítětem a cílenými aktivitami.

Rodiče přinesou k zápisu ke kontrole rodný list dítěte a svůj průkaz totožnosti. Zápisní list a žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání, popř. odklad školní docházky, vyplní na místě zápisu.

Začátek školní docházky lze odložit na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte podané nejpozději do 30. 4. 2020 vedení školy doložené doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

 

 2. Věk dítěte

Podle § 36 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., školský  zákon, povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad; dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od počátku školního roku do konce roku kalendářního, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li tělesně i duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.

Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku (viz § 37 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školský  zákon). 

 

3. Práva a povinnosti rodičů

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku (viz § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., školský  zákon).

Zákonný zástupce dítěte může pro žáka zvolit jinou než spádovou školu. Důvodem nepřijetí dítěte do vybrané školy je kapacita školy. 

 

4. Odklad povinné školní docházky

O odkladu školní docházky rozhoduje podle § 37 odst. 1 školského zákona ředitelka školy. Podle § 37 odst. 1 školského zákona odloží začátek povinné školní docházky na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte doložené doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře. Ředitelka rozhodne o odložení začátku povinné školní docházky v případě, že obě posouzení budou kladná.

 

5. Rozhodování ředitelky školy

O přijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka školy za podmínek stanovených v § 36 (viz § 46 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon). 

 

Zápis do 1. tříd a správní řád

Správní řízení

Na rozhodování ředitelky školy o přijetí do prvního ročníku a o odkladu povinné školní docházky podle § 37 školského zákona se vztahuje správní řád (viz § 165 odst. 2 školského zákona), neboť se zde zakládá právo (povinná školní docházka) jmenovitě určené osobě (dítěti zastoupeném zákonným zástupcem) podle § 9 správního řádu. 

Zákonný zástupce dítěte musí podat žádost o přijetí k základnímu vzdělávání nebo k odkladu povinné školní docházky.